چشم به راه ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » مــرد بایـد كـه بــوى تانـد بــرد ! ورنه عالم پر از نسیم صباست‏ تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست http://mzare.mihanblog.com 2018-02-19T06:08:19+01:00 text/html 2018-01-11T13:29:05+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02) http://mzare.mihanblog.com/post/1250 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری , گاهنوشتهای محمود زارع</a>:قبلا بخش نخست این رساله فوق العاده نازنین را منتشر کردیم (که </font>قسمت اول این رساله در <a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4235/12703353-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4235/12703353-b.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" width="248" vspace="0" border="0" align="left" hspace="0" height="289"></a><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1249" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">اینجاست </a>! ) ادامه آن که بخش پایانی بوده تحت عنوان " پند " در اینجا منتشر میکنیم.ثواب استفاده برای جوانمردترهاش قرائت فاتحه برای پدربزرگ ما مرحوم احمد آقای زارع ( <a href="http://bahoo.blogfa.com" target="_blank" title="آبگینه ساری">فاطمه </a>) <br><font color="#CC0000"><b><br>پند</b></font><br>خود را از همه ی عالم كمتر دان، <font color="#CC0000">خلق را به خیر خود امیدوار گردان</font>، سخاوت را سست كردن وعده دان.<br><br>عافیت را عطا شمر، <b>به چشم حقارت در هیچ كس منگر</b>، دنیاپرست مباش كه دشمن خدا را پرستیده باشی، زاد آخرت بساز، <font color="#FF0000">در طاعت حریص باش ولی تكیه بر آن مكن</font>.<br><br><b>زبان </b>را به دشنام عادت مكن. در سخن «<a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"> صواب اندیش</a>» <font size="1">[40]</font> باش. آزاد را به نیكوئی بنده كن، <font color="#CC0000">كسی را به افراط مَسِتای</font>، تا نخوانندت مرو، <font color="#3366FF">مفروش آنچه نخرند</font>، درگذار تا در گذرانند، <font color="#33CC00">آنچه ننهاده ای بر مدار</font>، ناكرده را كرده مدان.<br><br>از گناه لاف مزن، <font color="#CC0000">از داده ی خدا بخور و بخوران</font> و "<a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">بخشنده</a>" خدای را دان. سخن از برای مال پایمال مكن، در سفر خوی خود را بهتر از حضر <font size="1">[41]</font> دار.<br><br><font color="#FF0000">دشمن </font>اگرچه حقیر است ازو ایمن مباش. از دشمن « <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">دوست روی</a> » بترس، <font color="#6666CC">از نو كیسه وام مكن</font> <font size="1">[42]</font>، با ناشناخت سفر مكن، امانت نگاهدار، نمّام <font size="1">[43]</font> را به خود راه مده. <b>گمان مردم در حق خود فاسد مكن</b>.<br><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-01-04T08:34:05+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع ما نیز مقصریم ! http://mzare.mihanblog.com/post/1298 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"> <font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">ما نیز مقصریم</font></b><font size="2">(بررسی اجمالی عقب ماندگی)</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="1"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>این بدیهی است , یک قانون بدیهی و طبیعی است که <font color="#CC0000">جامعه ای خودنساخته نمیتواند و حق ندارد و نباید هم رشد کرده و روی رفاه را ببیند</font> ... صرفنظر از علل و عوامل بیرونی ؛ عدم بررسی علتهای درونی یک واقعه یا جریان موجب واپسگرایی و نیز نادیده انگاری یکی از مهمترین مجراهای ضعف خواهد شد. <br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4282/12843939-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4282/12843939-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="444" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="239"></a></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC33CC"><br>طمع </font>به حفظ خود و نیز <font color="#CC6600">ترس </font>از طرح ناشایستگی های درونی همواره ما را به نگاه یکسویه به بیرون هدایت کرده و با اگراندیسمان کردن نقش بیگانگانی که همیشه بیگانه بوده اند ؛ افراد و اجتماعات یک کشور را کانالیزه کرده و به بی توجهی یا کم توجهی به عاملی بنام " <font color="#3366FF">خود </font>" و باور به خود و تا پذیرش نقش و کارکرد منفی خود , به بیراهه برده و خواهد برد...<br><br>اما آنچه که در این رهگذر مهم است انصاف در داوری و باصطلاح نیفتادن از آنسوی بام است . بررسی متعادل این جریان دوسویه عقب افتادگی ها میتواند رهگشای ما در دستیبابی به رهیافتی مطمئن تر در رشد و توسعه باشد ... تاکید بر بررسی عوامل درونی نباید تفسیری ناصواب از نادیده انگاری این عوامل و یا آنگونه که متمایلین به نظرگاههای چپ همواره میگویند که " <font color="#FF0000">تطهیر استعمار و استثمار</font> " را در ما برانگیزاند! یا باعث برآشفته شدن تندروهایی در داخل شود که احیانا ما را متهم به دفاع از عملکرد تاریخی دشمنان بویژه دشمنان غربی نمایند! ...<br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-01-03T23:18:30+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع حاکمان باید مانند مردم باشند http://mzare.mihanblog.com/post/3583 <div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>فضای عزا و تنگی معیشت و عسر و حرج</b></font><br></font><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>اینکه تاکید میشود حاکمان و مقامات حتما باید از پایین ترین اقشار مردم باشند یا لااقل مانند آنان زیست و معیشت نمایند بدان خاطر است که :</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" target="_blank" title="حاکم و مردم"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" alt="امام علی" width="506" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="253"></a></div><div align="center"><font size="2" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">حالت سوخته را سوخته دل داند و بس</font><font color="#FF6600"><br><font size="2">شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست</font></font><br></div><font size="2"><br>گویند بحکم داروغه دست دزدی را بریدند. آن بریده دست انگشتان خویش برداشت و بدون اظهار دردی و فزعی در راه خود میرفت<br>در بین راه ناگهان چشمش بشخصی افتاد که انگشتان بریده ای داشت.<br>اینجا بنای گریستن و ناله گذاشت.<br>شخصی از او پرسید چه شده که تو هنگام بریدن دست خود ننالیدی و اکنون اینچنین فزع میکنی؟!<br>گفت خاموش که دیگران از سوز دل من خبر نداشتند و تنها این شخص است که چون مانند من دست بریده است از سوز دل من خبر دارد و قدر دست بریده را داند و بر وی معلومست که بر سر من چه مصیبتی وارد شد !</font><font size="2"></font></div> text/html 2018-01-03T23:07:40+01:00 mzare.mihanblog.com م کنعـــانـی بازتاب عمل حاکم در دل مردم http://mzare.mihanblog.com/post/2363 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام على علیه‏ السلام : <font color="#3333FF">قُلوبُ الرَّعِیَّةِ خَزائِنُ راعیها فَما اَوْدَعَها مِنْ عَدْلٍ اَوْ جَوْرٍ وَجَدَهُ</font> <br><br></font><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" target="_blank" title="مردم و حاکم"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" alt="امام علی" width="506" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="253"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#CC0000"><b>دلهاى مردم خزانه‏ هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد یافت</b></font>.</font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 346 ، ح 7982<br><br></div> text/html 2018-01-03T23:02:46+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع منت گذاران خدا http://mzare.mihanblog.com/post/3582 <div align="justify"><font size="2"><b><font color="#FF0000">بر خدا هم منت میتوان گذارد </font>!<img src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8513960-9975-l.jpg" alt="عفو و بخشش" width="157" vspace="0" border="0" align="left" hspace="0" height="294"></b><br></font><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>در زمان خلافت ابوجعفر خلیفه، یکنفر را بجرمی بر علیه دستگاه خلافت حکم قتل صادر کرده بودند!<br>مبارک بن فضاله که مردی ادیب و ظریفی بود در حضور خلیفه بود گفت:<br>ای خلیفه خبری از رسولخدا (ص) از من میشنوی؟!<br>گفت : بگوی<br>گفت : حسن بصری روایت کرده که <font color="#3333FF"><b>حضرت رسول (ص) </b></font>فرمود در روز قیامت خدای متعال تمام خلائق را در یک صحرا مجتمع کند.آنگاه منادی آواز دهد :<br>هر که را بر خدای تعالی دست منت است برخیزد !<br>از میان آن جماعت لایحصی کسانی برخیرند که هر یک از آنها مجرمی را <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2048" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">عفو </a>کرده اند<br>حق تعالی فرماید من هم از شما عفو کرده ام <br>خلیفه پس از شنیدن این خبر از مجازات آن شورشی بر علیه دستگاه خلافت درگذشت !</font><font size="2"></font></div> text/html 2018-01-03T01:36:39+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع ظلم نکن ( مرزِ لرز ) http://mzare.mihanblog.com/post/3581 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">لقمان حكیم</a> (ع) :<br>فرزندم&nbsp; ... <font color="#FF0000"><b>هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زیردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر خودت به یادآور</b></font>.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11222369-2286-l.jpg" target="_blank" title="تسلط ظالم بر ظالم مشیت الهی است"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11222369-2286-l.jpg" alt="تسلط ظالم بر ظالم مشیت الهیست" width="404" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="321"></a></div><div align="justify"><br><font size="2"><font size="2">یا بُنَىَّ&nbsp; ... اِذا دَعَتْكَ القُدْرَةُ عَلى ظُلْمِ مَنْ هُوَ دونَكَ فَاذْكُرْ قُدْرَةَ اللّه‏ِ عَلَیْكَ</font></font></div><div align="justify"><font size="2">ارشاد القلوب(دیلمى) ج1، ص 72 و 73</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="2">مکن که آه فقیران شبی برون تازد</font><br><font size="2">فغان و ناله بعرش ملائک اندازد</font><br><font size="2">ز تیر آن یتیمان مگر نمی ترسی</font><br><font size="2">ز سوز سینه پیری که ناوک اندازد</font><br><font size="2">حذر همی کن از آن ناله سحرگاهی</font><br><font size="2">که گر بکوه زند روزنی در او سازد</font><br><font size="2">بوقت نیم شبی گر بگوید او الله</font><br><font size="2">هزار همچو تو از خانمان براندازد</font><br><font size="2">هزار جوشن پولاد اگر بپوشی تو</font><br><font size="2">ز آن گرم فقیری چو موم بگدازد</font><font size="2"></font></div></div> text/html 2018-01-02T23:18:47+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع غربت قرآن در ممالک اسلام http://mzare.mihanblog.com/post/3580 <font size="2"> </font><div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:<b>قرآن </b>در جایی که بدان عمل نمیشود <font color="#FF0000">غریب </font>است.</font></div><div align="center"><font size="2"><a href="https://static.asset.aparat.com/lp/8639157-4365-l.jpg" target="_blank" title="هشدار قرآن"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/8639157-4365-l.jpg" alt="مهلت الهی خطرناکست" width="465" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="227"></a></font></div><div align="justify"><font size="2">اینکه دشمنی دشمنی کند؛ دردی نیست!درد آنجاست که مدعیان دوستی، دشمنی کنند!</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">اینکه در شهر بیگانه احساس غربت کنی؛درد غربت خوردنی است اما زمانی درد غربت جانکاه است که در سرزمین خویشان؛غریب باشی !</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">حکایت دین و کتاب خدا هم همینجورست. اینکه در ممالک کفر بندای وحی وقعی ننهند؛میتوان تحمل کرد و پذیرفت اما همه سخن در آنست که آیات مصحف الهی در سرزمین مدعیان تدین عمل نمیشود.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">درباره خدا که این آیات را برای نمودن "راه" و "هدایت" نازل کرده است چه فکر میکنید؟!</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">خداوند با آن عظمت و کبریائیش که خود قرآن را ستود و آیاتش را عظیم دانست؛وقتی می بیند در بین آنهاییکه بنام نمایندگان رسمی دینش؛ نام دارند و حتی نان و آبرو و اعتبار و ...آشکارا نسبت به نادیده گرفتن و بعضا حتی بدتر خدای ناکرده تمسخر آیات الهی ؛ از طریق تنظیم ساز و کارهای من درآوردی؛عمل میکنند؛ شما فکر میکنید خداوند با آن جامعه و علماء و مردمانش چه معامله ای میکند؟!<br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2018-01-02T16:42:58+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع وقتی دلت از ظلم درد میگیرد http://mzare.mihanblog.com/post/3512 <div align="justify"><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>وقتی بهت <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2404" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع"><b>ظلم </b></a>میشه و کسی جواب نمیده یکی هست که میشنود <img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16048679-1340-l.jpg" alt="ظلم" width="189" vspace="0" border="0" align="left" hspace="0" height="292"><br>هم میشنود و هم بیکار نمی مونه<br>قول داده <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2400" target="_blank" title="عزّت حاصل از ظلم , ذلّت آورد">ظلم </a>رو نابود میکنه و ظالمین را رسوا<br>فقط اینو بدون که کی قول داده&nbsp; : <font color="#FF0000">خدا و قولش</font><br><br>وقتی <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2391" target="_blank" title="">تحقیرت </a>میکنند در حالی که نشان بندگی خدا رو در گردن داری<br>بدون که اون ارباب خیلی <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2257" target="_blank" title="">غیوره </a>؛ نسبت ببندگانش فوق العاده غیرتیه<br>دیر نمیگذره وقتی که زمان مشیتش تمام شد<br>طومار <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1986" target="_blank" title="">تحقیرکنندگان </a>را بنحوی درهم می پیچد که انگشت نمای خاص عام شوند!</font><font size="2"></font></div> text/html 2018-01-01T06:39:58+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع اخذ دیرکرد بانکی رباست و ... http://mzare.mihanblog.com/post/2450 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="left"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;تعداد بازدید از این مطلب:</font></div><!-- Start of SimpleHitCounter Code --><div align="left"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank"><img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1945290&amp;f=255&amp;b=16776960" alt="web counter" width="83" border="0" height="18"></a><br><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank" style="text-decoration:none;">web counter</a></font></div><!-- End of SimpleHitCounter Code --><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#FF0000"> اخذ دیرکرد بانکی رباست و ربا جنگ با خدا و رسولخداست</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع">الَذِینَ یَأْكُلُونَ الرِبا</a> ... اى یعاملون به الاكل و غیره. ایشان كه معاملت میكنند <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/178" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع">بربوا </a>خوردن را و بكار داشتن زر را، فردا در قیامت كه از گور برخیزند، همچون آن دیوانه برخیزند كه دیو زند وى را بدست و پاى خود. خبط و تخبّط دست و پاى زدن شتر است بر چیزى، چنانك آید و آنجا كه رسد، همچنین كسى كه بشتاب رود، یا بخشم رود، گام مى نهد و پاى میزند چنانك آید، و آنجا كه رسد هم خبط گویند. مِنَ الْمَسِ اینجا دیوانگى است یقال " <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/178" target="_blank" title="">به مس</a>" اى جنون. <br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11688105-2092-l.jpg" target="_blank" title="ربا جنگ با خداست"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11688105-2092-l.jpg" alt="ربا جنگ با خدا و رسولخداست" width="479" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="360"></a></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>یعنى كه ربوا خواران را فردا در قیامت این نشان باشد كه چون دیوانگان آیند و از خلق پنهان نباشند، كه باین نشان هر كس بداند كه ایشان ربوا خواران بودند <br><br><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/178" target="_blank" title="">مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم</a> گفت شب معراج قومى را دیدم كه ایشان را شكمهاى بزرگ بود همچون خانها، و در راه آل فرعون افتاده، هر بامداد و شبانگاه كه آل فرعون را بآتش بردند به این قوم بر مى گذشتند، میخواستند كه برخیزند، آن شكم بزرگ ایشان را با زمین مى افكنند تا آل فرعون ایشان را در زیر پاى میگرفتند و میكوفتند، <br>گفتم یا جبرئیل اینان كه اند؟<br>گفت هؤلاء اكلة الربوا {(<font color="#FF0000"> اینان کسانی بودند که در دنیا جزء ربا خواران بودند </font>) <font color="#990000">و باید دانست که نه تنها رباخوار بلکه ربا دهندگان و سامان دهندگان به سیستم رباخواری , کارمندان و کسانی که در کار ربا و سیستم ربوی مشغول هستند بهر نحوی از انحاء و دیگر کسانی که بنوعی دخیل هستند و مسئولیت دارند و مخالفت نمیکنند و یا سکوت میکنند و جلوگیری نمیکنند همه جزء همین دسته محسوب میشوند – چون <font color="#000000">لعن رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلم آكل الربوا و موكله و شاهده و كاتبه</font> - و همگی در جنگ با خدا و رسولش ؛ و هم اکنون هم ملعون هستند و همگی در آتشند ! <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">هیچ دعایی از آنها مستجاب نمیشود و اینان هیچ اتکایی و اعتمادی نمیتوانند بخدای تعالی کنند که مطرود درگاه حضرت متعالند و بسیاری<font color="#3333FF"> فعلا <b>بخودشان و بدشمنانشان واگذار شده اند و یاری نمیشوند</b></font></span> ... و باید دانست که هیچ حیله یا مصلحتی نمیتواند ربا را بهر نحوی توجیه کند ؛ بمحض اثبات ؛ بی قید و شرط باید عواملش از ریز تا درشت اولا اگر ایمانی و تقوایی از سر صدق دارند , توبه کرده و ثانیا جبران کنند و کلا سیستم ربوی بهر قیمتی هم که شده بایستی حذف شود ( مانند همین برنامه ظالمانه دیرکرد بانکی و ... که این دیگر بهانه نمیخواهد چون متولی آن مردم نیستند که بگوئیم مردم نمیکنند و ... )&nbsp; و </font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2018-01-01T06:37:16+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع حرامخواران (دیرکردهای بانکی مصداق حرامخواری است) http://mzare.mihanblog.com/post/3430 <div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16370013-3214-l.jpg" target="_blank" title="دیرکرد بانکی حرامخواری است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16370013-3214-l.jpg" alt="حرامخواران" width="470" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="291"></a></div><div align="center">.</div><div align="justify">مصادیق بارز این <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/178" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">حرامخواری </a>در جامعه فعلی ایران که از چهار دهه پیش شروع شده بانکهای ایران بخصوص بانکهای وابسته بنظام اسلامی ماست !</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">موسسات مالی دیگر هم بتبعیت از این نظام ظالمانه بانکی بخصوص اخذ دیرکردها؛ یکی پس از دیگری همچون قارچ سربرآوردند. در واقع علت العلل و انگیزه و ریشه اصلی موجودیت این ها هم همان نظام ظالمانه بانکی است که نه تنها جامعه را دچار مشکل کرده بلکه میرود تا تمامی خانواده ها را از هم بپاشد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">نظام بانکی بشدت ظالمانه که با مکیدن شیره جان سرمایه گذاران امکان تولید و توسعه اشتغال را گرفته و مردم را بیکار و بی عار رها کرده اند و اراده ای هم در کشور دیده نمیشود که بخواهد این وضع را اصلاح کند!</div> text/html 2017-12-30T22:05:00+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع ربا ( نزول ) ..... قسمت اول http://mzare.mihanblog.com/post/178 <!-- Start of SimpleHitCounter Code --><div style="text-align: left;"><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank"><img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1089348&amp;f=16777215&amp;b=0" alt="web counter" width="83" border="0" height="18"></a><br><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank" style="text-decoration:none;">web counter</a></div><!-- End of SimpleHitCounter Code --><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">نویسنده : محمود زارع </span><br><font size="1"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="ساری . گاهنوشتهای محمود زارع">http://mzare.mihamblog.com </a></font><br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">9 عصر 30 تیر 90 </font><br><font color="#990000"><br></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font color="#990000">الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ</font><font style="color: rgb(51, 0, 153);" size="1"><font color="#990000"> </font>( قرآن کریم / بقره 275 )</font> </span><br></font><div align="center"><a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4806/14415553-b.jpg" target="_blank" title="دیرکرد بانکی رباست"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4806/14415553-b.jpg" alt="ربا و دیرکرد بانکی در نظر جوادی آملی" width="429" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="423"></a></div><font size="2">به نقل از ارسطو گفته اند که : « <span style="color: rgb(153, 0, 0);">پول , پول نمی زاید</span> » بزبان دیگر یعنی پول بخودی خود و فی نفسه عقیم است و در ذات خویش زایش و زایندگی ندارد بلکه مهمترین خصوصیت پول در اقتصاد سالم , نقش واسطه ای آن است و بس . و تنها در صورتی میتواند چنین نقشی را بدرستی ایفاء نماید که در جریان باشد یعنی زمانی که در جریان است میتواند نقش واسطه مبادلات را بازی کند ! <br><br><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><font color="#993399"><b>توضیح </b></font>: اینکه ما پول را فی حد ذاته خنثی و سترون و عقیم دانستیم موجب آن نشود که شما پول را بی خاصیت تصور نمایید . ما تنها از جهت اقتصادی و مالی میتوانیم چنین نگاهی به چیزی همانند پول داشته باشیم اما از جهات دیگر و بخصوص از جهات اخلاقی پول حتی برای بسیاری بجای اله می نشیند و دقیقا همان نقشی را یک مومن از خداوند رزاق و کریم انتظار دارد یک مشرک و یک منافق و یک کافر ( چه بخواهد و چه نخواهد ) از پول انتظار دارد و اینان کسانی اند که بعضا حتی نمیدانند که خدایشان دقیقا همان پول ( بمعنای اعم کلمه ) است . ما در این جمله معترضه و توضیحی خواستیم توجه شما را به این نکته معطوف داریم که چنین ظرافتهایی را در تفکیک مباحث داشته باشید . آری برادر عزیز<font color="#FF0000"> پول وقتی در جیب و کیف و گاوصندوق و حساب بانکی یک بی طرفیتی قرار بگیرد اصلا به یک شخصیت دیگری تبدیل میشود , و اصلا نگاهش گاهی بدیگران نگاهی دیگرگونه و ذلیلانه و اربابمآبانه ای خواهد شد و شما دیگر نمیتوانید وی را همان آدم قبل از پولدار شدن بدانید. یک فرعون خبیث تر با تفرعنی عمیقتر از فراعنه مصر باستان</font> که مباحث اخلاق مستوفایی را میتوان پیرامون آن مطرح نمود ! <br></font></font> </div> text/html 2017-12-27T06:55:55+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع برهان نادانی http://mzare.mihanblog.com/post/3511 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:چه فضیلتی است که نادان چاپلوسی که خود فاقد خرد و معرفت فاخریست؛ آدمی را بستاید؟!<br>آورده اند که وقتی در پیش افلاطون حکیم، کسی گفت:<br>امروز در فلان مجمع بودم فلانکس ترا بسیار میستود و از زیبایی گفتارت و اهمیت نوشتارت؛ میگفت و دعای خیر میکرد !<br>فلاطون چون این بشنید سر فرو برد و باندیشه شد.<br>مرد گفت :<br>ای حکیم چه اندیشه میکنی و من چه گفتم که تو از من متغیر شدی؟!<br>افلاطون گفت : <br>اندیشه من از قول تو نیست بلکه از عقل خود اندیشه میکنم&nbsp; که چه سخن جاهلانه ای گفتم که جاهلی را پسندیده افتاد و به طبع او خوش آمد.</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-12-25T23:57:24+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تسلیم در برابر مشیت خدا در مصائب http://mzare.mihanblog.com/post/3510 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2675" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">سرّ تسلیم و رضا</a><br>یکی از رندان را مصیبتی سخت عارض شد و نوباوه ای خداداده که چند صباحی از عمرش نگذشته بود را بر سر حادثه ای از دست بداد.<br>دوستان بجهت تسلی خاطر بدیدارش می آمدند و خیلی پریشان و درهم نمی دیدندش<br>یکی که اهل معنا و دقت بود بوی گفت چگونه حالی است که با از دست دادن فرزند زبان بشکر و ثناء بذکر داری؟!<br>گفت من آنچه که خدا میخواهد را میخواهم !</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2" color="#CC0000">چه دانم ناخوش کدامست و یا خوش</font><font color="#CC0000"><br><font size="2">خوش است آنچه بر ما خدا می پسندد</font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"></font></font><br></div><font size="2">در وادی تسلیم رضا اگر باشیم که رسیدن بدین جایگاه پای پرتوانی میخواهد میتوانیم بگوئیم که <br></font><div align="center"><font size="2" color="#CC0000">مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل</font><font color="#CC0000"><br><font size="2">قبول کرد بجان هر عمل که سلطان کرد</font></font><br></div><font size="2">لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم<br></font><div align="center">پنجم دی نود و شش</div><div align="center"><br></div></div><font size="2"> </font> text/html 2017-12-25T00:47:59+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع) http://mzare.mihanblog.com/post/1679 <div align="justify"><font size="2">پیامبر اکرم (ص) می فرماید : <br><font color="#CCCCCC">719)</font> <font color="#3333FF">منا الذی یصلی عیسی بن مریم خلفه</font> .<br>« کسیکه عیسی بن مریم (ع) در پشت سر او <font color="#FF0000">نماز </font>می خواند از ماست .» <font color="#CCCCCC">[1] <br><br></font></font><div align="center"><font size="2"><a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4546/13637268-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4546/13637268-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="472" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="318"></a> </font><br><br></div><font size="2"><font color="#CCCCCC">720)<font color="#3333FF"> </font></font><font color="#3333FF">لن تهلک امه انا فی اولها، و عیسی بن مریم فی آخرها، و المهدی فی وسطها</font> .<br>« <font color="#CC0000">امتی که من در آغاز آن، عیسی بن مریم در پایان آن، و مهدی (عج) در میان آنست، هرگز هلاك نمی شود</font> .» <font color="#CCCCCC">[2]</font><br><br><font color="#CCCCCC">721)</font> <font color="#3333FF">کیف انتم اذا نزل عیسی مریم فیکم و امامکم بن منکم</font> .<br>« چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مریم در میان شما نازل شود و پیشوای شما از میان خود شما خواهد بود؟! » <font color="#CCCCCC">[3]</font><br><br><font color="#CCCCCC">722)</font> <font color="#3333FF">ینزل عیسی علی ثنیه بالارض المقدسه یقال لها: افیق فیاتی بیت المقدس و الناس فی صلاه الصبح. فیناخر الامام فیقدمه عیسی و یصلی خلفه علی شریعه محمد و یقول: انتم اهل بیت لا ینقدمکم احد</font> .<br><br>« عیسی (ع) در گردنه ای به نام « <font color="#FF0000"><b>افیق </b></font>» در سرزمین مقدس فرود می آید، وارد <b>بیت المقدس</b> می شود، در حالیکه مردم برای نماز صبح صف کشیده باشند. پس امام (حضرت مهدی) عقب می رود، ولی عیسی (ع) او را جلو می اندازد و خود به او اقتدا کرده، پشت سرش طبق شریعت محمد (ص) نماز می خواند. و می فرماید: <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">شما اهلبیتی هستید که احدی نمی تواند بر شما پیشی بگیرد</span> .» <font color="#CCCCCC">[4]</font><br><br><font color="#CCCCCC">724) </font><font color="#3333FF">فیلتفت المهدی و قد نزل عیسی عند المناره البیضاء فی القدس، واضعا کفیه علی اجنحه ملکین کانما یقطر من شعره الماء فیقول المهدی: تقدم صل بالناس فیقول: انما اقیمت الصلاه لک. انما بعثت وزیرا، و لم ابعث امیراً :&nbsp; فیصلی عیسی خلفه و یبایعه و یقول </font>.<br><br>« ... مهدی (ع) متوجه می شود که عیسی (ع)&nbsp; در قدس در نزدیکی <font color="#FF0000">مناره سفید</font> در حالیکه دستهای خود را بر بالهای دو فرشته نهاده، و آب از موهایش فرو می چکد، فرود آمده است. پس مهدی (ع) می گوید: جلوبایست و با مردم نماز بخوان. پس عیسی (ع)&nbsp; می گوید: <font color="#FF0000">نماز برای تو اقامه شده است.</font> پس عیسی (ع) پشت سر او نماز می خواند و با او بیعت می کند و می گوید:<span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> من به عنوان وزیر و معاون برانگیخته شده ام، نه به عنوان امیر و امام</span> .» <font color="#CCCCCC">[6]</font></font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-12-21T13:48:19+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته http://mzare.mihanblog.com/post/1662 <div align="justify"><font size="2"><font color="#CCCCCC">653)</font> <font color="#3333FF">یاتی علی فتره من الائمه، کما ان محمدا (ص) بعث علی فتره من الرسل. عند ذلک [ <b>یفرح المؤمنون بنصرالله</b> ] : عند قیام القائم (ع ) </font>.<br></font><div align="center"><a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4542/13625653-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4542/13625653-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="456" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="298"></a></div><font size="2">« به هنگام فترت امامان، ظاهر می شود، چنانکه محمد (ص) به هنگام فترت پیامبران برانگیخته شد. در آن روز به هنگام قیام قائم (عج) مؤمنان بانصرت خدا خوشحال می شوند .» <font color="#CCCCCC">[161]</font><br><br>امام صادق علیه السلام در این حدیث، فرازی از آیه شریفه « <font color="#009900"><b>یفرح المؤمنین بنصرالله</b></font> »<font color="#CCCCCC"> [162 ]</font> را در ضمن حدیث آورده و این آیه را به فرح و سرور مؤمنان به هنگام فرج حضرت بقیه الله (عج) تفسیر نموده است .<br><br><font color="#CCCCCC">654)</font> <font color="#000099">رایته رایه رسول الله، ما هی من قطن ولا کتان ولاخز ولاحریر.. هی من ورق الجنه، نشرها رسول الله (ص) یوم بدرثم لفها و دفعها الی علی فلم نزل عنده حتی کان یوم البصره، فتشرها فقتح الله علیه، ثم لفها، و هی عندها لاینشرها احد حتی یقوم القائم (ع) فاذا قام نشرها فلم بین فی المشرق او فی المغرب احد الا لعنها</font> .<br><br>« پرچم او پرچم رسول اکرم (ص) است که از پنبه، کتان، خز، ابریشم و امثال آنها نیست، بلکه از برگ های بهشتی است، پیامبر اکرم (ص) آن را در روز بدر برافراشت و سپس درهم پیچیده و به امیرمؤمنان تسلیم کرد. آن پرچم هم اکنون در نزد ماست، کسی از ما آن را باز نمی کند تا قائم (عج) قیام کند، <font color="#CC0000">چون قیام کرد آن را باز می کند، در مشرق و مغرب کسی نمی ماند جز اینکه آن را لعنت می کند</font> .» <font color="#CCCCCC">[163]</font><br><br>امام صادق (ع) در حدیث دیگری <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#FF0000"><b>انگیزه لعن پرچم حق</b></font></span> را بیان می کند : <br><font color="#CCCCCC">655) </font>اذا ظهرت رایه الحق لعنها اهل الشرق و اهل الغرب، للذی یلقی الناس من اهل بیته قبل خروجه، و لما یلقون من بین هاشم .<br><br>« <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><font color="#CC0000"><b>چون پرچم حق برافراشته شود، اهل شرق و غرب آن را لعنت می کنند، و <font color="#3333FF">آن به سبب مصیبت هائی است که پیش از ظهور او از اهلبیت او می بینند</font> و به جهت گرفتاریهائی است که از بنی هاشم متوجه آنها می شود</b></font> </span>.»<font color="#CCCCCC"> [164]</font></font><br></div><font size="2"> </font>