النوبة الثالثةعالم الغیب والشهاده
«یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ»
بدانك شاه راه دین حق سه چیزست: اسلام و سنّت و اخلاص.
در اسلام خائف باش و در سنت راجى و در اخلاص محبّ،
اسلام از خوف چاره نیست و سنّت بى رجا نیست و اخلاص جز مایه محبّ نیست،
خائف را گویند مى‏ترس، راجى را گویند همى ‏جوى، محبّ را گویند همى‏ سوز،
تا هنگامى آید كه خائف را خطاب این بود كه لا تخف مترس كه روز ترس بسر آمد، و راجى را گویند لا تحزن اندوه مدار كه امیدت بر آمد و درخت شادى ببرآمد، و محبّ را گویند ابشر شاد باش كه شب هجر بپایان رسید و صبح وصل برآمد،

این هر یكى را در عالم روش خویش محو و اثباتست، از دل خائف ریا مى ‏سترد و یقین مى‏نهد، بخل مى‏سترد جود مى‏نهد، شره مى‏سترد قناعت مى‏نهد، حسد مى سترد شفقت مى‏نهد، بدعت مى‏سترد سنّت مى‏نهد، بم مى‏سترد امن مى‏نهد.

از دل راجى اختیار مى‏سترد تسلیم مى‏نهد، تفرقت مى‏سترد جمع مى‏نهد، سرگردانى بنده مى‏سترد نور سبق مى‏نهد.

از دل محبّ رسوم انسانیّت مى‏سترد شواهد حقیقت مى‏نهد، یمحو النّعوت الانسانیّة و یثبت النّعوت الرّبّانیة، یمحو شواهد كم و یثبت شاهده، از شاهد بنده مى‏كاهد و از شاهد خود مى‏فزاید تا چنانك باوّل خود بود بآخر هم خود باشد.

پیر طریقت ازینجا گفت:
الهى جلال عزّت تو جاى اشارت نگذاشت، محو و اثبات تو راه اضافت برداشت، تا گم گشت، هر چه رهى در دست داشت،
الهى زان تو مى‏فزود و زان رهى مى‏كاست تا آخر همان ماند كه اوّل بود راست.

محنت همه در نهاد آب و گل ماست
پیش از دل و گل چه بود آن حاصل ماست

اوّل بنده را در بحر كشف جلال بموج دهشت غرق كند تا در غلبه انس از خود رها شود بحالى كه تن صبر بر نتابد و دل با عقل نپردازد و نظر تمییز را نپاید، بسان مستان بوادى دهشت سر در نهد عطشان و حیران گهى گریان و گه خندان، نه فراغتى كه دل رمیده باز جوید، نه مساعدى كه بخت خویش با وى باز گوید ...

همى ‏گوید بزبان انكسار بنعت افتقار:
الهى این سوز ما امروز درد آمیزست، نه طاقت بسر بردن و نه جاى گریزست،
الهى این چه تیغ است كه چنین تیز است، نه جاى آرام و نه روى پرهیزست،
كریما منزل ما چنین دورست همراهان برگشتند كه این كار غرورست، گر منزل ما سرورست این انتظار سورست و این محنت بر محنت نور على نورست،

باز بنظر لطف در میان جان بنده نگرد از آن سكر با صحو آید، آرمیده الطاف عنایت، افروخته نور مشاهدت، از خود باز رسته و دنیا و آخرت از پیش وى برخاسته، بنسیم انس زنده و یادگار ازلى دیده و شادى جاودان یافته، میگوید
الهى گاه از تو مى‏گفتم و گاه مى‏نیوشیدم، میان جرم خود و لطف تو مى ‏اندیشیدم، كشیدم آنچ كشیدم، همه نوش گشت چون آواى قبول شنیدم.

«أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها»
بزبان اهل اشارت و بر ذوق ارباب معرفت تفسیر این آیت در آن خبرست كه مصطفى (ص) گفت: «بدلاء امتى اربعون رجلا اثنان و عشرون بالشام و ثمانیة عشر بالعراق كلما مات منهم واحد ابدل مكانه آخر فاذا جاء الامر قبضوا».
 اصلى عظیم است این خبر در علوم حقایق و تمكین ارباب معارف و ما شرح آن در كتاب اربعین مستوفى‏ گفته‏ ایم، كسى كه این بیان خواهد از آنجا طلب كند،

«وَ اللَّهُ یَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ» لا رادّ لقضائه و لا ناقض لامره،
خداوندیست كارگزار، راست كار، پاك داد، نیكو نهاد، كارها پرداخته بحكمت خود، بنیادها ساخته بعلم خود، حكمها رانده بخواست خود، هر كسى را قسمتى رفته و هر یكى را بر كارى داشته، چون مى‏دانى كه بر وى اعتراض نیست و از حكم وى اعراض نیست بهر چه پیش آید رضا ده كه جز ازین روى نیست، در راه دین منزلى بزرگوار تر از رضا دادن بحكم وى نیست و یافت كرامت قربت را و سیلتى تمامتر از رضا نیست.

حسن بصرى روزى بر رابعه عدویه در آمد و آن سیّده عصر خویش عقد نماز بسته بود، گفت ساعتى بنشستم بر سجاده نماز وى، نگه كردم در دیده راست وى خارى شكسته دیدم و قطره‏هاى خون بر رخان وى روان گشته و بسجده گاه وى رسیده، چون از عقد نماز فارغ گشت گفتم این چه حالست؟ خار در دیده شكسته و جاى نماز بخون چشم رنگین گشته،
گفت اى حسن بعزّت آن خداى كه این بیچاره را بعزّ اسلام عزیز كرد كه مرا ازین حال خبر نیست، اى حسن دلم این ساعت بر صفتى بود كه اگر ممكن شود كه هر محنتى و عقوبتى كه در هفت طبقه دوزخ است میلى سازند و در دیده راستم كشند اگر دیده چپم خبر یابد دست فرو كنم و دیده از بن بر كنم.

بحقّ تو، بحق مهر تو، بصحبت تو
كه دیده بر كنم ار دیده در رضاى تو نیست‏
ترا خوش است كه هر كس ترا بجاى منست
مرا بتر كه مرا هیچ كس بجاى تو نیست‏


و الحمد للَّه ربّ العالمین و العاقبة للمتّقین.

پایان تفسیر سوره مبارکه رعد


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)


           **********
سوره انفال

تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره انفال 05 (306)
تفسیر سوره انفال 07 (308)


           **********
سوره توبه

تفسیر سوره توبه 01 (309)
تفسیر سوره توبه 10 (318)
تفسیر سوره توبه 13 (321)


           **********
سوره یونس

تفسیر سوره یونس 01 (322)
تفسیر سوره یونس 05 (326)
تفسیر سوره یونس 09 (330)


           **********

سوره هود
تفسیر سوره هود 01 (331)           **********
سوره یوسف

تفسیر سوره رعد 10 (367)           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر
مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره رعد 09 (366)
گوهر ها و خرمهره ها ... !
شب و راز شب(و نوجوانی)
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
تفسیر سوره رعد 08 (365)
تفسیر سوره رعد 07 (364)
تفسیر سوره رعد 06 (363)
تفسیر سوره رعد 05 (362)
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
رونق کسب و کار فقط در گروه حذف دیرکرد بانکی است
آیا مهلت خداوند در حال اتمام است ؟!
موش مزاحمی بنام رژیم اسراییل
سنگ و پای لنگ (ضعیف کش ها)
ترامپ،تنها یک کالای سیاسی
تفسیر سوره رعد 04 (361)
تفسیر سوره رعد 03 (360)
سیستم مالی از نظر Ken O,Keefe
مسلط مکن جون منی بر سرم
مقامات یاوه گو (Trump)
تفسیر سوره رعد 02 (359)
تفسیر سوره رعد 01 (358)
جلوی هجمه های بانکها را بگیرید
بنی قنطوره ! (1)
بنی قنطوره ! (2)
تفسیر سوره یوسف 18 (357)
تفسیر سوره یوسف 17 (356)
تفسیر سوره یوسف 16 (355)
تفسیر سوره یوسف 15 (354)
تفسیر سوره یوسف 14 (353)
تفسیر سوره یوسف 13 (352)
تفسیر سوره یوسف 12 (351)
تفسیر سوره یوسف 11 (350)
تفسیر سوره یوسف 10 (349)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فیض سبقت ,ماجرای حسنین (ع)
خاک خوشبوی کربلا ؛ مسلخ عشاق بی بدیل
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
گلچینی از سخنان گهربار حضرت امام حسین علیه السّلام
ظالم , علوی نیست !
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
منظومه ای از استاد گرمارودی درباره امام حسین(ع)
ریشه وهابیت
امام حسین علیه السلام و مناظره در دین
تفسیر سوره یوسف 09 (348)
تفسیر سوره یوسف 08 (347)
تفسیر سوره یوسف 07 (346)
گناه از عالم زشت تر است
تفسیر سوره یوسف 06 (345)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.